SULAMA SİSTEMLERİ

Dar ve uzun alanlar  için
Küçük ve geniş alanlar

Büyük geniş alanlar
İtina ile hazırlanmış, Bitkisel peyzaj projesi uygulaması sonrasında büyük maliyetlere olan ve bitkilerin sağlıklı olarak yaşamaları için bah­çe­ bakı­mı­nın düzenli yapıl­ması çok önemli bir etken olacaktır. Bahçe bakımlarındaki en önemli faktör  ise SU dur. Sulama sistemleri ara­sın'da en önem­li­le­rin­'den biri Oto­ma­tik bahçe sulama sis­tem­leridir. Bu cihaz­lar,profesyonel bir mütahitlik firması bahçeniz için gerekli olanları seçecektir,Bu sistemlerde  çaplarına göre fark­lı­lık gös­te­ri­yor. Bazı model­ler çapı 0,5–5 mt (Sprey) olan dar küçük alan­larda kul­la­nı­lır­ken, bazı model­leri de çapı 7–14 mt olan(Rotor) geniş alan­lar için ter­cih edi­li­yor. Oto­ma­tik bahçe sulama sis­temi saye­sinde bah­çe­ler homo­jen yani eşit bir şekilde sula­nır­ken, çimle­rin güneşte sarar­ma­sı­nın önüne geçi­li­yor. En doğru sulama zamanı mevsimine göre olurken.Oto­ma­tik bahçe sulama sis­temi kul­la­nan­lar kont­rol paneli vası­ta­sıyla dile­dik­leri an ve sürede sulama yapa­bi­li­yor. Yağ­mur­lama ve damla sulama pro­je­leri uygu­la­yan fir­ma­lar, sula­na­cak yeri pro­je­len­di­ri­yor. Ana­liz sıra­sında ala­nın eği­mine, gün içinde ne kadar güneş aldı­ğına, sulama baş­lık­la­rı­nın yer­le­şimi için rüz­ga­rın yönüne, bitki tür­le­rine bakı­yor. Top­rak­tan veya mevcut su beslemeden  çıkacak suyun kali­tesi de, bit­ki­le­rin geli­şimi bakı­mın­dan çok önemli. Sert, kireçli, tuzlu ya da PH değer­le­rine bakıl­malı ve buna göre önlem alın­ma­lı­dır. Bahar ayla­rında yağış­lar fazla ola­ca­ğın­dan yağ­mur sen­sörü kul­la­nıl­ması en uygun ayarlarınında yapılması öneri­li­r. Su tüke­timi bakı­mın­dan bu yarar geti­ri­yor. Oto­ma­tik bahçe sulama sis­tem­leri için kul­la­nı­la­cak boru­la­rın mut­laka ISO bel­geli olması gere­ki­yor. Ayrıca sert poli­eti­len, UV-rezistanslı olması da fayda sağ­la­ya­cak. İşini pro­fes­yo­nelce yapan fir­ma­lar Oto­ma­tik Bahçe Sulama Sis­tem­leri uygu­la­ması sıra­sında,alt yapı uygulama sırasında taş­la­rın yoğun olduğu top­rak­larda, boru­lara kesin­likle yas­tık­lama yaparak sistemin zarar görmesini engeller..Elektrik beslemesi olmayan yerler için özel üretilmiş Pilli zaman rolesi ve 9 volt selenoit vanalar vasıtası, Elektrik besleme olan yerler için iç ünite 24 volt ile çalışan şık bir tasarıma sahip zaman rolesi ve sistemde 24 volt selenoit vanalar ile kullanılır. Otomatik sulama sisteminiz çalışır durumda size teslim edildikten sonra uygulamacı firma garantisi konusunda bilgi verecektir.garanti süresi sonrasında gerekli yıllık bakım için sisteminizi yapan firmayı arıyarak servis istiyebilirsiniz.
 

Copyright 2008 All Rights Reserved | SULAMA SİSTEMLERİ BİLGİ PORTALI - Otomatik Sulama Sistemleri ,Peyzaj Sulama sistemi

herşey google><sulama + sulama sistemleri + otomatik sulama sistemleri + damlama sulama sistemleri + yağmurlama sulama sistemi + manuel sulama + rain bird+sapanca