YERALTI SU KAYNAKLARINA YENİ YÖNETMELİK

07/06/2011 tarih ve 27957 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile tahsis edilen yeraltı suyu çekiminin elektrik sayacı veya su sayacı ile kontrol edilmesi hedeflenmiştir. Böylece tahsis edilen miktarda suyun çekilmesi sağlanarak seviye düşümlerinin önüne geçilecektir.
Ülkemizde yeraltı suyu ile ilgili çalışmalar iki ana kanun çerçevesinde sürdürülmektedir. Bunlar 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat Ve Vazifeleri Hakkında Kanun ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun’lardır.
16 Aralık 1960 tarih ve 167 sayılı “Yeraltısuları Hakkında Kanun” esaslarına göre, yeraltı suları Devletin hüküm ve tasarrufundadır. Yeraltı sularının araştırılması, kullanılması, korunması ve tescili 167 sayılı yasanın hükümlerinden olup, işlemler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yapılmaktadır. Kanunun daha etkin şekilde uygulanabilmesi için “Yeraltısuları Tüzüğü” ile “Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği” hazırlanmıştır.
 167 sayılı yasanın birinci maddesi yeraltı sularının korunmasına amirdir. Bu kapsamda yeraltı suyu temini maksadı ile inşa edilecek belirli derinlikteki kuyu, tünel ve galeri gibi yeraltı suyu yapıları için “Belge” alma mecburiyeti getirilmiştir. Verilen kullanma belgeleri su siciline kayıt edilerek envanter tutulmakta, ova bazında yapılmış olan tahsisler ovanın emniyetli yeraltı suyu işletme potansiyeli ile karşılaştırılmakta ve tahsisler potansiyele eriştiği takdirde tahsis yapılması durdurulmaktadır. Böylece yeraltı suyu miktarının kontrolü yapılmaktadır.
Yüzey sularının ihtiyaçlara tam anlamı ile cevap verememesi ve yağışlarda görülen azalmalar sebebiyle yeraltı suyuna talep çoğalmakta ve bu nedenle yasal olmayan yeraltı suyu kullanımı artmaktadır. Gerek kaçak kuyular ile yeterince mücadele edilememesi ve gerekse belgeli kuyularda su sayacı olmaması sebebiyle yeraltı suları, emniyetli rezerv değerlerinin üzerinde bir çekime maruz kalmış ve yeraltı suyu seviyelerinde aşırı düşümler gözlenmiştir.
Halbuki gerek nükleer gerekse çevresel etkilerden en az etkilenen sınırlı bir kaynak durumundaki yeraltı suları üzerindeki baskıyı azaltmak ve bu kaynağı sürdürülebilir ve tasarruflu bir şekilde kullanmak zorundayız.
Bu sebeplerle 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunun 126. Maddesi ile 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine bir fıkra eklenerek “Kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine çekilecek yeraltı suyu miktarının tespitini sağlayacak ölçüm sistemleri kurulmadan, kullanma belgesi verilemez. Bu ölçüm sistemlerinin özellikleri yönetmelikle belirlenir.” hükmü getirilmiştir.
Ayrıca 167 sayılı kanuna eklenen bir geçici madde ile kanunun yayımı tarihinden önce yeraltı suyu temini maksadıyla kuyu, galeri, tünel ve benzerleri için kullanma belgesi almış olan kimselerin, iki yıl içerisinde ölçüm sistemini kurması, bu süre içerisinde ölçüm sistemi kurmayanların kullanma belgelerinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından iptal edilmesi ve belge konusu yerin kapatılarak kapatma masraflarının sahibinden alınması hükmü de getirilmiştir.
Kanunun bu konuda öngördüğü yönetmelik 07/06/2011 tarih ve 27957 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

KAYNAK:DSİ Genel Müdürlüğü © 2011

NATRO HOSTİNG

Terleyen Boru – Ekolojik Sulama Sistemleri
    

     Küresel ısınma tüm dünyayı ve ülkemizi tehdit etmekte, yer altı ve yer üstü su kaynaklarımız hızla kurumaktadır. Ülkemiz kişi başına düşen yıllık 1500 m3 su miktarı ile su azlığı çeken ülkeler arasındadır.
Kaynaklarımızı bugünkü haliyle muhafaza etmemiz durumunda dahi 2030 yılında kişi başına düşen yıllık 1000 m3 su miktarı ile “su fakiri” ülkeler arasında olacağız.

     Bu bilinçle hareket ederek, yurt dışında uzun yıllardır kullanılan ve % 70 - 90 su tasarrufu sağlayan, “Terleyen Boru” Ekolojik sulama sistemlerini ülkemize getirtilerek uygulamalarına başlamıştır.

    İlerde ülkemizde de üretimi planlanan, Terleyen Boru”ların; Türkiye,Cumhuriyetleri,Ortadoğu, ve çok yakında bu ülkelerde de faaliyete geçerek, ülkemizin ve dünyamızın su kaynaklarının korunmasına katkıda bulunacaktır.

    Alman teknolojisi ve kalitesiyle üretilen “Terleyen Boru”ları, su tasarrufunun yanı sıra, bakım gerektirmemesi, üründe verim artışı, gübreden tasarruf ve minimum enerji sarfiyatı ile kuraklığın çaresi olacaktır.


TARIMDA GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANIMI

Tarımsal Sulama
Günes Enerjili Tarımsal Uygulamalar:
Genellikle şebeke hatlarından uzak yerlerde kalan tarımsal arazilerin elektrik ihtiyacının karşılanması için en uygun çözüm güneş enerjili sistemlerdir. Düzenli sulama tarımsal arazilerde en hayati konulardan biridir. Sulama islemi genellikle yer altı su kaynaklarına sondaj yöntemiyle ulaşılarak yapılır. Açılan kuyuya sarkıtılan sulama pompaları vasıtasıyla su yeraltından veya kuyudan çekilerek sulama kanallarına ulaştırılır.
Günes Enerjili Tarımsal Uygulamalarda Kullanılan Ekipmanlar:
Pompa: Özellikle solar enerjiye uygun olarak üretilmiş pompalar kullanılmalıdır. Bu sayede sistemin çektiği enerji miktarı düşecek; bu da güneş panelinin ve akünün kapasitesinin küçülmesini sağlayıp sistem maliyetini düşürecektir.
• Günes Paneli: Güneş panel, sistemin üreteci konumunda olması sebebiyle doğru bir şekilde tasarımlandırılmalıdır. Panel boyutlandırılması yapılırken yıl boyunca gündüz süresinin en kısa olduğu zaman (21 Aralık) değerleri alınmalı ve bu gündeki güneş ısınım değerlerine göre sistem simülasyonu yapılmalıdır. Çoğu zaman sistem tasarımındaki en büyük hatalar panel seçiminde yapılmaktadır. Panel boyutunun hatalı seçilmesi sistemin kıs aylarında çalışmamasına neden olacaktır. Ortadoğu’da farklı firmaların daha önce yapılmış uygulamalardan tarafımıza bu tarz şikayetler de gelmektedir.

 
      
Güneş enerjisi paneli
Akü: Akü tasarımı da en az güneş paneli boyutlandırılması kadar önemlidir. Bu tasarımda en önemli husus otonomi süresi denen kavramdır. Güneş hiç çıkmasa dahi pompanın ihtiyacı olan enerjinin sağlanacağı gün sayısına otonomi süresi denir.
Genel olarak otonomi süresi özel uygulamalar haricinde 3 gün olarak belirlenir. Yani bunun anlamı günes 3 gün çıkmasa dahi bizim ihtiyacımız olan enerji aküden temin edilecektir.
Bunun yanında akünün tamamen deşarj olması istenmeyen bir durumdur. Çünkü böyle bir durumda akünün ömrü azalmaktadır. Bu sebeple 3 günlük otonomi süresinin yanında akü amperajı yaklaşık %30. daha fazla seçilmelidir.
İnverter: Güneş panellerinden üretilen elektrik DC’dir. Bu nedenle direk olarak akü sarjına uygundur. Aküler de DC elektriği depolayıp ihtiyaç halinde DC olarak iletirler. Bu nedenle genellikle bu sistemlerde DC elektrik ile çalışan pompalar kullanılır.
Fakat bazen mevcut şebeke elektriği ile çalışan pompalar da kullanılmak istenebilir. Bu durumda DC/AC dönüştürücüye ihtiyaç duyulur. Fakat inverterler genelde %93-95 arası bir verimle çalıştıkları için pompaya gelen elektrik enerjisinde bir miktar kayıplar olur. Bu kayıpları engellemek açısından sistemin DC kurulması çok daha mantıklıdır.
• Özel Otomasyon: Şarj regülatörü için hazırlanan özel otomasyon sayesinde akünün şarj durumuna göre enerji tasarrufunda bulunmak açısından belirli saatlerde pompaların güç seviyesi düşürülebilmektedir.
Şarj Regülatörü: Şarj regülatörü panelden aküye gelen akımı kontrol eden elektronik bir cihazdır. Akünün fazla şarj ve deşarj olmasını engeller.
 
Günes Enerjili Tarımsal Sistemlerin Avantajları:
• Sadece ilk yatırım maliyeti vardır.
• İsletme maliyeti hemen hemen sıfırdır. (gerekli durumlardaki bakım maliyetleri hariç)
• Elektriksel kayıplar azdır.
• Montajı kolaydır.
• Şebekeye bağımlılık yoktur.
• ihtiyaca göre AC/DC elektrik üretebilme seçeneği vardır.
Sistem tasarımında üzerinde durulması gereken noktalar:
• Pompanın saatte çektiği enerji.
• Günlük su ihtiyacı.
• Su debisi.
• Toplam boru hattı uzunluğu, pompanın derinliği.
• Günlük çalışma süresi.
• Yılın en kötü güneşlenme değerine göre tasarım.
• Akünün otonomi süresi.Kaynak:solarCell güneş enerji sistemleri ltd.şti.

DAMLAMA SİSTEMİ UNSURLARI NELERDİR.

DAMLA SULAMA SİSTEMİ NASIL OLUŞUR
Bir damla sulama sistemi genel olarak su kaynağından başlayarak 

a) Kontrol ünitesi 

b) Ana boru hattı 

c) Yan boru hattı 

d) Lateral boru hattı 

e) Damlatıcılardan oluşmaktadır.

Kontrol ünitesi, pompa, basınç düzenleyici, filtreler, gübre tankı ve vanalardan oluşmaktadır.Ana  ve yan boru hatlarından sonra
Sistemin en önemli unsurlarından birisi de Lateral hattı ve damlatıcılardır. Lateral boru hattı basınçlı suyu damlatıcılara taşır. Suyun basıncı damlatıcılarda kırılır ve çıkışta sıfıra düşer. Böylece damlama olayı gerçekleşir.
Damla sulama sistemi ile verilecek su miktarı bitkinin isteğine bağlı olarak basınç-damlatıcı debisi çalışma süresi ilişkisinden yararlanılarak ayarlanır. Sulama zamanı bitkinin su isteğine bağlı olarak haftada 1 ile 7 gün arasında değişebilmektedir. Burada önemli olan ne zaman ve ne kadar su verileceğinin iyi bilinmesidir.

SERALARDA AŞIRI SULAMA..

SERALARDA ÇOK VEYA AZ SULAMANIN NEDEN OLDUĞU ZARARLAR NELERDİR
Seralarda aşırı sulama:
1. Sera içerisindeki havanın nispi nemini yükselterek hastalık ve zararlıların üremesine uygun bir ortam hazırlar. 

2. Bitki kök sisteminin havalanmasını engeller. 

3. Topraktaki bitki besin maddelerini yıkayarak derine süzülmesine neden olur.
Böylece hastalık ve zararlıların hücumuna uğrayan, kök sistemi zarar gören, yeterli besin maddesi bulamayan bitkilerin veriminde ve kalitesinde önemli düşüşler görülür.Çok az su uygulaması ise bitkilerde yeterli gelişmeyi sağlayamayacağından, yine verimin vs kalitesinin düşmesine neden olacaktır.


SERALARDA İYİ BİR SULAMA NASIL OLMALIDIR
lyi bir sulama yapmanın ilk basamağı, bitkinin ve toprağın özelliklerine uygun bir Sulama Yöntemi seçmekle başlar.
Bitkiye uygun olmayan bir sulama yönteminin seçilmesi veya seçilen sulama sisteminin uygun şekilde kullanılmaması da fayda yerine zarar vermektedir. Bu nedenle de suyun ne zaman, ne kadar ve nasıl verileceğinin bilinmesi gerekmektedir.

SERALARDA SU KULLANIMI.

Seralarda Üretim
Sera sulama

SERALARDA KULLANILAN SULAMA SİSTEMLERİ NELERDİR


Seralarda bir çok değişik sulama sistemleri kullanılmakla birlikte en yaygın olanlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

a) Karık Sulama b)Damla sulama c) Mini yağmurlama Sulama

a) Karık Sulama
Seralarda karık sulama yapılırken sulama zamanını ve sulama suyu miktarını çok iyi düzenlemek gerekir. Seranın en yüksek tarafına ana karık açılır. Ana karığa verilen su naylon veya bez şavak ile kontrol edilerek şişirilmesi sağlanır. Toprağın yapısına bağlı olarak sıra aralarına açılan karıklara sulama tüpleri veya sifonlarla su verilerek sulama gerçekleştirilir. Sera toprakları genellikle süzek (geçirgen) topraklardır. Bu yönden sera alanını bölümlere ayırarak sulamak daha yararlı olacaktır. Bu yolla sulamanın bir yararı da karık kolayca suya doyurulacağından, derine sızma daha az olacak ve bitki besin maddelerinin yıkanması önlenmiş olacaktır.

b) Damla Sulama
Seralarda damla veya damlama sulama dediğimiz bu yöntem en iyi, en uygun sulama yöntemidir. Sera koşullarında yetiştirilen hemen hemen bütün bitkilere uygulanabilir.
Diğer sulama yöntemlerine göre birçok üstünlükleri vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz,  

a) Sulama randımanı çok yüksektir.

b) Az su ile daha bol ve daha kaliteli ürün alınır.


c) Sulama işçiliği en az düzeydedir.

d) Toprak yüzeyi tamamen ıslatılmadığından, yabancı otların, hastalık ve zararlıların gelişmesi engellenmiş olur. Böylece bakım masrafları düşer. 

e) Sulama sırasında veya sulama sonrasında, diğer sulama yöntemlerinin aksine, sera içerisinde çalışma olanağı bulunur. 

f) Düşük kaliteli sulama suları kullanılabilir. 

g) Sulama suyu ile birlikte, gübreleme ve toprak ilaçlaması da yapılabilir. 

c) Mini Yağmurlama
Seralarda yetiştirilen bazı ürünlerin sulanmasında mini yağmurlama sistemi kullanılmaktadır. Özellikle sıra bitkisi ve ocaklarda yetiştirilmeyen bitkiler için kullanılması yerinde olur. (Semizotu gibi) Mini yağmurlama sistemleri çok değişik tip ve özelliklerde imal edilmektedir. Bitkiye verilecek suyun miktarı, seranın tipi ve büyüklüğüne göre uygun başlık seçilmelidir.

 

 

Copyright 2008 All Rights Reserved | SULAMA SİSTEMLERİ BİLGİ PORTALI - Otomatik Sulama Sistemleri ,Peyzaj Sulama sistemi

herşey google><sulama + sulama sistemleri + otomatik sulama sistemleri + damlama sulama sistemleri + yağmurlama sulama sistemi + manuel sulama + rain bird+sapanca